Traptrede24

Algemene voorwaarden

Houthandel & Frezerij Van Nyhout, waar Houtseries24 en Traptrede24 onderdeel van zijn,

gevestigd te 6545 CB Nijmegen, Binderskampweg 28, ingeschreven in het Handelsregister Nijmegen onder Houthandel en Frezerij Van Nyhout B.V. nummer 78166373 hierna tevens aangeduid als “Van Nyhout”.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID­­­­­

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Van Nyhout, alsmede op alle overeenkomsten tussen Van Nyhout en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan Van Nyhout aan de wederpartij één of meer producten levert.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met Van Nyhout een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Onder “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: diensten- en verkoopartikelen voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Van Nyhout.

1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Van Nyhout en de wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden door Van Nyhout niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Van Nyhout.

1.5 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 2 OVEREENKOMST

2.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Van Nyhout eerst tot stand nadat Van Nyhout een opdracht schriftelijk en persoonlijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van Van Nyhout gedaan, binden Van Nyhout slechts indien deze door Van Nyhout schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te beoordeling van Van Nyhout – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.5 Van Nyhout is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

2.6 Van Nyhout is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

2.7 De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van Van Nyhout Van Nyhout niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door Van Nyhout te verlenen zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 8 van dit artikel bepaalde, zal Van Nyhout in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.

2.8 De inzet door de wederpartij van door Van Nyhout geleverde diensten voor co-producties met een of meerdere derde(n) moet door de wederpartij schriftelijk aan Van Nyhout worden bericht. Jegens Van Nyhout is uitsluitend de wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

2.9 De wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aangeschafte artikelen zonder opgaaf van redenen de via Van Nyhout aangeschafte artikelen retour te sturen.

2.10 De financiële verplichtingen van Van Nyhout jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door Van Nyhout moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 3 PRIJZEN 

3.1 Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Van Nyhout:

– gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten – gebaseerd op levering “af bedrijf Van Nyhout” – exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen.
– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering – vermeld in euro’s.

3.3 Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen, is Van Nyhout bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van Van Nyhout in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is Van Nyhout bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

3.4 Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en Van Nyhout in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de overeenkomst worden vastgelegd. Eerst na ondertekening van het supplement zullen de additionele diensten worden verleend. De additionele diensten zullen in rekening worden gebracht dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde.

Artikel 4 (OP)LEVERTIJD EN (OP)LEVERING 

4.1 Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht.

4.2 De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Van Nyhout zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde voorschot is verstrekt.

4.4 Van Nyhout is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

4.5 Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht Van Nyhout niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.

4.6 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken “af bedrijf/magazijn”.

4.7 Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kan Van Nyhout afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.

4.8 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der zaken, zullen door Van Nyhout opslagkosten worden berekend.

4.9 Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

4.10 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 12 van deze voorwaarden aan Van Nyhout kenbaar te worden gemaakt.

4.11 Van Nyhout is bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.

4.12 Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de wederpartij. Van Nyhout zal een specificatie van die kosten aan de wederpartij doen toekomen.

Artikel 5 VERVOER 

5.1 Indien de wederpartij RA, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de zaken te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door RA als goed huisvader/koopman bepaald.

5.2 Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico en rekening van de wederpartij, in door Van Nyhout verstrekte verpakking.

5.3 De wederpartij kan ervoor kiezen het gehuurde/gekochte zelf op te komen halen op de loods van Van Nyhout, gevestigd te Binderskampweg 28 in Nijmegen. In dit geval hoeft de huurder hier geen extra kosten voor te betalen.

5.4 De wederpartij kan er ook voor kiezen het gekochte bezorgd te krijgen. Hier worden extra kosten voor gefactureerd.

Artikel 6 BEPROEVING/KLACHTENREGELING 

6.1 Beproeving van de te leveren zaken vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der zaken, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden en/of verrichte diensten geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.

6.2 De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.3 Van Nyhout draagt er zorg voor dat de te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en dat de door haar te leveren zaken van deugdelijke kwaliteit zijn.

6.4 Betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken: in geval de verleende diensten betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken zal Van Nyhout, in geval van verlies of beschadiging van de in vervaardiging of bewerking zijnde zaak, voor eigen rekening voor herstel of vervanging van de zaak zorgdragen. Indien het verlies of de beschadiging van de zaak echter aan de wederpartij te wijten is, zullen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij komen.

6.5 De wederpartij kan zijn online aankoop binnen 14 dagen retour sturen. Deze 14 dagen beginnen te lopen vanaf het moment dat de bestelling is ontvangen door de wederpartij.

Artikel 7 VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ 

7.1 Algemeen:

7.1.1 Van Nyhout bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door Van Nyhout ter beschikking gestelde materialen. De wederpartij is gehouden de instructies die Van Nyhout dienaangaande geeft uit te voeren. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door Van Nyhout ter beschikking gestelde materialen die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van Van Nyhout.

Artikel 8 OVERMACHT 

8.1 In geval van overmacht heeft Van Nyhout het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Van Nyhout daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

8.2 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Van Nyhout kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Van Nyhout -personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Van Nyhout c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.

8.3 Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Van Nyhout gemaakte kosten.

8.4 Indien Van Nyhout bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Van Nyhout gerechtigt de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 9 RECLAMES 

9.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen na (af-)levering van zaken, c.q. nadat werkzaamheden zijn verricht, aan Van Nyhout schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

9.2 Indien de reclame door Van Nyhout gegrond wordt bevonden, is Van Nyhout uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van Van Nyhout. Ondeugdelijke zaken dienen terstond vrachtvrij aan Van Nyhout te worden opgestuurd.

9.3 Reclames over facturen dienen, in geval deze gelijk met de zaken aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan Van Nyhout kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Van Nyhout te worden ingediend.

9.4 Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens Van Nyhout.

Artikel 10 GARANTIE 

10.1 Van Nyhout garandeert dat alle door Van Nyhout geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege Van Nyhout zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s).

10.2 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Van Nyhout in rekening worden gebracht.

10.3 Al de garantieverplichtingen van Van Nyhout vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

10.4 Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.

10.5 Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van materialen of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

11.1 Van Nyhout blijft eigenaar van alle aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Van Nyhout in het kader van (verkoop)overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden en/of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/of diensten van Van Nyhout geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Van Nyhout tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Van Nyhout.

11.2 Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

11.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, verplicht de wederpartij zich op eerste daartoe strekkend verzoek van Van Nyhout zijn/haar medewerking te verlenen aan het (doen) vestigen van een pandrecht als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die Van Nyhout uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben.

11.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Van Nyhout te bewaren.

11.5 De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Van Nyhout op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Van Nyhout dit verzoekt, door de wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Van Nyhout op de wederpartij.

11.6 Indien de wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Van Nyhout tekortschiet of Van Nyhout goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Van Nyhout gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

11.7 Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Van Nyhout door en voor terugneming heeft gemaakt.

Artikel 12 BETALING 

12.1 De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Van Nyhout te melden.

12.2 In gevallen dat de wederpartij:

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

heeft Van Nyhout door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door Van Nyhout verrichte diensten en/of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd Van Nyhout recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.

12.3 Van Nyhout is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van Van Nyhout geeft Van Nyhout het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Van Nyhout op schadevergoeding.

12.4 Indien de wederpartij zowel debiteur alsook crediteur is van Van Nyhout, is Van Nyhout gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

Artikel 13 RENTE EN KOSTEN 

13.1 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

13.2 Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij, ook voor zover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,–.

Artikel 14 DIENSTVERLENING/ADVIEZEN 

14.1  Adviezen worden door Van Nyhout naar beste kennis van zaken gegeven. Van Nyhout aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de wederpartij in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.

14.2 Advies van Van Nyhout kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 15 GEHEIMHOUDING 

15.1 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.

15.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is alle product-, marketing-, klant-, en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door Van Nyhout, dan wel door Van Nyhout in te schakelen derden, waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt. Iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

15.3 De verplichtingen van de wederpartij gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat (I) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (II) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door Van Nyhout aan hem werd verstrekt.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

16.1 Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Van Nyhout, alsmede op de uitvoering daarvan door Van Nyhout, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van Van Nyhout bevoegde rechter.

16.3 Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Van Nyhout om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 17 WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN 

17.1 Van Nyhout heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

17.2 Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

17.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.

Add to cart